ตัวอย่างผังบัญชี

อีเมล พิมพ์ PDF

ตัวอย่างผังบัญชีของโปรแกรม Saeree ERP

[Account_Value]

[Account_Name]

[Account_Type]

[Account_Summary]

1

สินทรัพย์

Asset

Yes

11

สินทรัพย์หมุนเวียน

Asset

Yes

111

เงินสด

Asset

Yes

11100

เงินฝากธนาคาร

Asset

No

11110

เงินฝากระหว่างทาง

Asset

No

11120

เงินฝากธนาคาร-ไม่ทราบผู้โอน

Asset

No

11130

เงินฝากธนาคาร-เอกสารไม่สมบูรณ์

Asset

No

11200

เงินฝากกระแสรายวัน

Asset

No

11300

เงินฝากออมทรัพย์

Asset

No

11800

เงินสดในเครื่องเก็บเงิน

Asset

No

11900

เงินสดย่อย

Asset

No

11910

เงินสดย่อยระหว่างทาง

Asset

No

112

ลูกหนี้

Asset

Yes

1121

ลูกหนี้การค้า

Asset

Yes

11211

ลูกหนี้การค้า

Asset

No

11212

ลูกหนี้การค้า - บริการ

Asset

No

11213

ลูกหนี้เช็คคืน - เงินในบัญชีไม่พอจ่าย

Asset

No

11214

สำรองหนึ้สูญลูกหนี้การค้า

Asset

No

11215

ลูกหนี้การค้า-ที่ยังไม่ได้ใบกำกับสินค้า

Asset

No

1122

ลูกหนี้บัตรเครดิต-ระหว่างทาง

Asset

Yes

11221

ลูกหนี้บัตรเครดิต-Amex

Asset

No

11222

ลูกหนี้บัตรเครดิต-Master Card

Asset

No

11223

ลูกหนี้บัตรเครดิต-Visa

Asset

No

11224

ลูกหนี้บัตรเครดิต-บัตร ATM

Asset

No

1123

สำรองหนี้สูญลูกหนี้

Asset

Yes

11231

สำรองหนี้สูญลูกหนี้บัตรเครดิต

Asset

No

11232

สำรองหนี้สูญลูกหนี้สามาชิก

Asset

No

1124

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม

Asset

Yes

11241

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม-พนักงาน

Asset

No

11242

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมกรรมการ

Asset

No

11243

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอื่น ๆ

Asset

No

1125

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

Asset

Yes

12510

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

Asset

No

12520

เงินทดรองจ่าย

Asset

No

1126

ภาษีรับ

Asset

Yes

11261

ภาษีซื้อ

Asset

No

11262

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ

11263

ลูกหนี้กรมสรรพากร

Asset

No

11264

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

12800

ลูกหนี้บริษัทในเครือ

Asset

No

12900

ลูกหนี้อื่น ๆ

Asset

No

113

เงินลงทุน

Asset

Yes

13100

พันธบัตรรัฐบาล

Asset

No

13300

เงินลงทุนอื่น ๆ

Asset

No

114

สินค้าคงเหลือ

Asset

Yes

14100

สินค้าคงเหลือ-ทั่วไป

Asset

No

14120

สินค้าคงเหลือ-ผลิตภัณฑ์

Asset

No

115

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เงินมัดจำและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

Asset

Yes

1151

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

Asset

Yes

11511

ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า

Asset

No

11512

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

Asset

No

11513

ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า

Asset

No

11514

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นๆ

Asset

No

1152

เงินมัดจำ

Asset

Yes

11521

เงินประกันค่าเช่า

Asset

No

11522

เงินประกันค่าน้ำค่าไฟฟ้า

Asset

No

11523

เงินมัดจำอื่น ๆ

Asset

No

1153

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

Asset

Yes

11531

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

Asset

No

12

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

Asset

Yes

121

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

Asset

Yes

12110

ที่ดิน

Asset

No

12120

อาคาร

Asset

No

12130

ที่ดินเพื่อการปรับปรุง

Asset

No

12140

ส่วนปรับปรุงอาคาร

Asset

No

12150

ส่วนปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่า

Asset

No

122

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน

Asset

Yes

12210

เฟอร์นิเจอร์

Asset

No

12220

เครื่องตกแต่งสำนักงาน

Asset

No

12230

เครื่องมือและอุปกรณ์

Asset

No

12240

ยานพาหนะ

Asset

No

12250

รถบรรทุก

Asset

No

12260

เครื่องคอมพิวเตอร์

Asset

No

12270

ซอฟท์แวร์

Asset

No

123

สินทรัพย์โครงการ

Asset

Yes

12310

สินทรัพย์ที่สร้างขึ้นเอง

Asset

No

12320

งานระหว่างทำ-สินทรัพย์

Asset

No

124

ค่าเสื่อมราคาสะสม

Asset

Yes

12410

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร

Asset

No

12420

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงที่ดิน

Asset

No

12430

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงอาคาร

Asset

No

12440

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์ที่เช่า

Asset

No

12450

ค่าเสื่อมราคาสะสม-เฟอร์นิเจอร์

Asset

No

12460

ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่งสำนักงาน

Asset

No

12470

ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือและอุปกรณื

Asset

No

12480

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ

Asset

No

12490

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ-รถบรรทุุก

Asset

No

12500

ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องคอมพิวเตอร์

Asset

No

12510

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ซอฟท์แวร์

Asset

No

13

สินทรัพย์อื่น

Asset

Yes

131

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

Asset

Yes

13110

Amortizable Assets

Asset

No

13120

ค่าความนิยม

Asset

No

13130

รายชื้อลูกค้า

Asset

No

13140

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

Asset

No

13150

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

Asset

No

13160

เงินที่จะได้คืนเมือยกเลิกประกันชีวิต

Asset

No

13170

สินทรัพย์อื่น

Asset

No

2

หนี้สิน

Liability

Yes

21

หนี้สินหมุนเวียน

Liability

Yes

211

เจ้าหนี้การค้า

Liability

Yes

21100

เจ้าหนี้การค้า

Liability

No

21190

เจ้าหนี้การค้า-ที่ยังไม่ได้รับใบกำกับสินค้า

Liability

No

21200

เจ้าหนี้การค้า-บริการ

Liability

No

21300

เจ้าหนี้ที่ถึงกำหนด

Liability

No

215

รายรับล่วงหน้า

Liability

Yes

21510

รายได้รับล่วงหน้า

Liability

No

21520

เงืนมัดจำค่าสินค้า

Liability

No

21530

เงินค้ำประกันการชำระหนี้

Liability

No

21540

เงินมัดจำ-ใบสั่งซื้อสินค้าพิเศษ

Liability

No

216

ภาษีจ่าย

Liability

Yes

21610

ภาษีขาย

Liability

No

21620

ภาษีขายรอเรียกเก็บ

21630

เจ้าหนี้กรมสรรพากร

Liability

No

21700

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

Liability

No

21800

เจ้าหนี้บริษัทในเครือ

Liability

No

22

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

Liability

Yes

22100

เงินเดือนค้างจ่าย

Liability

No

22200

ภาษีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย

Liability

No

22300

ภาษีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

Liability

No

22350

ค่าธรรมเนีืียมวิชาชิพค้างจ่าย

Liability

No

22351

ค่าเบี้ยประกันค้างจ่าย

Liability

No

22352

ค่าประกันสังคมค้้างจ่าย

Liability

No

22353

ค่าอะไหล่ค้างจ่าย

Liability

No

22354

ค่าน้ำมันค้างจ่าย

Liability

No

22355

ค่าขนส่งค้างจ่าย

Liability

No

22900

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ

Liability

No

23

ตั๋วเงินจ่าย

Liability

Yes

23100

หนี้สินระยะสั้น

Liability

No

23900

หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี

Liability

No

24

หนี้สินไม่หมุนเวียน

Liability

Yes

24100

หนี้สินระยะยาว

Liability

No

24200

เงินกู้

Liability

No

24300

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ

Liability

No

24800

หนี้สินระยะยาวอื่น

Liability

No

24900

หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี

Liability

No

3

ส่วนของผู้ถือหุ้น

Owner's Equity

Yes

31

ทุนจดทะเบียน

Owner's Equity

Yes

31000

หุ้นสามัญ

Owner's Equity

No

31010

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

Owner's Equity

No

31100

หุ้นบุริมสิทธิ

Owner's Equity

No

31110

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ

Owner's Equity

No

32

กำไรสะสม

Owner's Equity

Yes

32100

เงินปันผล

Owner's Equity

No

32200

สำรองตามกฎหมาย

Owner's Equity

No

32900

กำไรสะสม

Owner's Equity

No

4

รายได้

Revenue

Yes

41000

รายได้จากการขาย

Revenue

No

42000

รายได้จากการให้บริการ

Revenue

No

43000

รายได้จากการขายสินค้าปลีกย่อย

Revenue

No

46000

รายได้จากการสนับสนุน

Revenue

No

47000

รายได้ที่ยังไม่ได้จัดส่งสินค้า

Revenue

No

48000

รายได้ที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

Revenue

No

48100

รับคืน

Revenue

No

49

ส่วนลดจ่าย

Revenue

Yes

49100

ส่วนลดจ่าย-ส่วนลดการค้า

Revenue

No

49200

ส่วนลดจ่าย-ส่วนลดเงินสด

Revenue

No

49300

ส่วนลดส่งเสริมการขาย

Revenue

No

5

ต้นทุนสินค้า

Expense

Yes

51100

ต้นทุนสินค้าที่ขาย

Expense

No

51200

Product Expense

Expense

No

51210

ปรับปรุงต้นทุนสินค้า

Expense

No

51250

เพิ่มหนี้

Expense

No

51290

Product Inventory Clearing

Expense

No

52000

ซื้อบริการ

Expense

No

53000

ซื้อสินค้าปลีกย่อย

Expense

No

54000

ค่าขนส่งขาเข้า

Expense

No

55

ส่งคืน

Expense

Yes

55100

ส่งคืน

Expense

No

55200

ส่งคืนสินค้า

Expense

No

56

ต้นทุนขายสินค้า

Expense

Yes

56100

สินค้าเสื่อมคุณภาพ

Expense

No

56200

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง

Expense

No

56300

ปรับปรุงต้นทุนขายสินค้า

Expense

No

56310

ค่่าขนส่ง

Expense

No

56320

ค่าน้ำมันรถบรรทุก

Expense

No

56330

ค่าเสื่อมราคา-รถบรรทุก

Expense

No

56340

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร

Expense

No

56350

ค่าอะไหล่และอุปกรณ์

Expense

No

56360

ค่าซ่อมแซม

Expense

No

56370

ค่าซ่อมแฃมและวัสดุสิ้นเปลือง

Expense

No

56380

ค่าเบี้ยประกัน-รถบรรทุก

Expense

No

56390

ค่าภาษี-รถบรรทุก

Expense

No

56400

ผลต่างราคาทุนกับราคาตลาด

Expense

No

57000

ค่าแรงทางตรง

Expense

No

58

ส่วนต่างต้นทุนขาย

Expense

Yes

58100

ผลต่างราคาทุนกับราคาขาย

Expense

No

58200

ผลต่างราคาซื้อกับราคามาตรฐาน

Expense

No

58300

Purchase price variance Offset

Expense

No

59

ส่วนลด

Expense

Yes

59100

ส่วนลดการค้า

Expense

No

59200

ส่วนลดเงินสด

Expense

No

6

ค่าใช้จ่าย

Expense

Yes

60

เงินเดือนและค่าแรง

Expense

Yes

60110

ค่าแรงงาน

Expense

No

60120

ค่าแรงงาน-เจ้าของ

Expense

No

60130

เงินเดือน

Expense

No

60210

ค่าพักร้อน

Expense

No

60220

ค่าพักร้อน-เจ้าของ

Expense

No

60230

ค่ารักษาพยาบาล

Expense

No

60240

ค่ารักษาพยาบาล-เจ้าของ

Expense

No

60250

โบนัส

Expense

No

60300

เงินชดเชยการเลิกจ้าง

Expense

No

60430

ค่าเลิกจ้าง

Expense

No

60440

ค่าเลิกจ้าง-เจ้าของ

Expense

No

60510

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

Expense

No

60520

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ-เจ้าของ

Expense

No

60530

ค่าประกันสังคม

Expense

No

60540

เงินกองทุนทดแทน

Expense

No

60580

ค่าช่วยเหลือประกันสุขภาพพนักงาน

Expense

No

60600

ค่าประกันการชดเชยลูกจ้าง

Expense

No

60710

เบี้ยประกันการไร้ความสามารถ

Expense

No

60720

เบี้ยประกันการไร้ความสามารถ-เจ้าของ

Expense

No

60810

ค่าเบี้ยประกันชีวิต

Expense

No

60900

ค่าสวัสดิการพนักงานอื่น ๆ

Expense

No

60910

เงินรางวัลและเบี้ยขยัน

Expense

No

60920

ค่าใช้จ่ายในการพาพนักงานไปเที่ยวประจำปี

Expense

No

60990

ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือน

Expense

No

61

ค่าสาธารณูปโภค

Expense

Yes

61100

ค่าเช่า

Expense

No

61200

ค่าน้ำค่าไฟ สาธารณูปโภค

Expense

No

61300

ค่าครองชีพอื่น ๆ

Expense

No

62

ค่าโฆษณา

Expense

Yes

62100

ค่าโฆษณาสื่อกระจายเสียง

Expense

No

62200

แคตตาล็อก, หนังสือพิมพ์

Expense

No

62300

ค่าใช้จ่ายออกงานแสดงสินค้า

Expense

No

62400

ค่าโฆษณาร่วม

Expense

No

62500

ค่า Web Host

Expense

No

62800

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายอื่น

Expense

No

62900

เงินสนับสนุนกลุ่มผุ้ขาย

Expense

No

63

ค่าโทรศัพท์และติดต่อสื่อสาร

Expense

Yes

63100

ค่าโทรศัพท์

Expense

No

63200

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

Expense

No

63300

ค่าติดต่อสื่อสารเครื่อข่าย

Expense

No

64

ค่าที่ปรึกษา

Expense

Yes

64100

ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย

Expense

No

64200

ค่าสอบบัญชี

Expense

No

64300

ค่าผู้สอบบัญชีรับรองสินค้า

Expense

No

64500

ค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ

Expense

No

64600

ค่่าทำบัญชี

Expense

No

65

ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง

Expense

Yes

65100

ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง-สำนักงาน

Expense

No

65500

วัสดุสิ้นเปลือง

Expense

No

66

ประมวลผลข้อมูล

Expense

Yes

66100

ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Expense

No

66200

ค่าเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Expense

No

66300

ค่าบริการคอมพิวเตอร์นอกสถานที่

Expense

No

66900

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

Expense

No

67

ค่าเสื่อมราคา

Expense

Yes

67120

ค่าเสื่อมราคา-อาคาร

Expense

No

67130

ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน

Expense

No

67140

ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงอาคาร

Expense

No

67150

ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุง

Expense

No

67210

ค่าเสื่อมราคา-เฟอร์นิเจอร์

Expense

No

67220

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งสำนักงาน

Expense

No

67230

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ

Expense

No

67240

ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ

Expense

No

67250

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องคอมพิวเตอร์

Expense

No

67260

ค่าเสื่อมราคา-ซอฟท์แวร์

Expense

No

68

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Expense

Yes

68100

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกี่ยวกับธุรกิจ

Expense

No

68200

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ใช้เงินคืนอัตโนมัติ

Expense

No

68300

ค่าที่พักเกี่ยวกับธุรกิจ

Expense

No

68400

ค่าอาหารเกี่ยวกับธุรกิจ

Expense

No

68500

ค่าอาหารการประชุมพนักงาน

Expense

No

68600

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางพนักงาน

Expense

No

68900

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกี่ยวกับธุรกิจอื่น ๆ

Expense

No

69

ค่าเบี้ยประกันภัย

Expense

Yes

69100

ค่าเบี้ยประกันภัยธุรกิจ

Expense

No

69200

ค่าเบี้ยประกันภัยอสังหาริมทรัพย์

Expense

No

69300

ค่าเบี้ยประกันรถยนต์

Expense

No

69400

ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น ๆ

Expense

No

70

ต้นทุนการดำเนินการ

Expense

Yes

70100

ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

Expense

No

70200

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

Expense

No

70900

ค่าธรรมเนียมอื่น

Expense

No

71

Dues & Subscription

Expense

Yes

71100

ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคม

Expense

No

71200

ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกอื่น

Expense

No

72

ค่าใช้จ่ายสำนักงาน

Expense

Yes

72100

ค่าใช้จ่ายสำนักงาน

Expense

No

73

ค่าไปรษณีย์

Expense

Yes

73100

ค่าไปรษณีย์โทรเลข

Expense

No

73200

ค่าบรรจุหีบห่อให้ลูกค้า

Expense

No

73290

ค่าไปรษณีย์ส่งของให้ลูกค้า

Expense

No

73300

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

Expense

No

74

ค่าภาษีและค่าลิขสิทธิ์

Expense

Yes

74100

ค่าภาษี

Expense

No

74300

ค่าภาษีโรงเรือน

Expense

No

74400

ค่าธรรมเนียมและค่าลิขสิทธิ์ทางธุรกิจ

Expense

No

74500

ค่าภาษีธุรกิจ

Expense

No

74600

ค่าภาษีรถยนต์

Expense

No

74900

ค่าธรรมเนียมและค่าลิขสิทธิ์อื่น ๆ

Expense

No

75

ค่าอบรม

Expense

Yes

75100

ค่าทัศนศึกษา

Expense

No

75200

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทัศนศึกษา

Expense

No

75300

ค่าอาหารสำหรับการอบรม

Expense

No

75900

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการอบรม

Expense

No

76

ค่าเช่าเครื่องมือ

Expense

Yes

76100

ค่าเช่าเครื่องมือ-สำนักงาน

Expense

No

76200

ค่าเช่าเครื่องมือ-คลัง

Expense

No

76900

ค่าเช่าเครื่องมืออื่น

Expense

No

77

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

Expense

Yes

77100

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-อาคาร

Expense

No

77200

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-เครื่องตกแต่งและเครื่องมือ

Expense

No

77300

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์

Expense

No

77400

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ซอฟท์แวร์

Expense

No

77500

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-รถยนต์

Expense

No

77900

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น

Expense

No

78

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

Expense

Yes

78100

หนี้สูญ

Expense

No

78200

ค่าใช้จ่ายในการเก็บหนี้

Expense

No

78300

ส่วนเกิน/ขาดเงินสดย่อย

Expense

No

78400

ค่าใช้จ่ายในการรับสมัครพนักงาน

Expense

No

78500

ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ

Expense

No

78600

ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

Expense

No

78700

ค่าปรับและเงินเพิ่ม

Expense

No

78800

ค่าความนิยม, ค่าสิทธิพิเศษ

Expense

No

78900

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

Expense

No

78910

ค่าการกุศล

Expense

No

78920

วััสดึุสำนักงานเครื่องเขียน

Expense

No

78930

วารสารสิ่งพิมพ์

Expense

No

78940

ค่ารับส่งเอกสาร

Expense

No

78950

ค่าวัสดุสำนักงาน

Expense

No

78960

ค่าเช่าสัญญาณเตือนภัย

Expense

No

78970

ค่ารับรอง

Expense

No

78980

ค่าใช้จ่ายต้องห้่้าม

Expense

No

79

Default/Suspense Accounts

Expense

Yes

79100

Default account

Expense

No

79200

Suspense balancing

Expense

No

79300

Suspense error

Expense

No

79400

Cash book expense

Expense

No

79500

Cash book receipts

Revenue

No

79600

Charge expense

Expense

No

79700

Charge revenue

Revenue

No

80

รายได้อื่น ๆ

Revenue

Yes

80100

ดอกเบี้ยรับ

Revenue

No

80200

เงินปันผลรับ

Revenue

No

80300

ค่าเช่ารับ

Revenue

No

805

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

Revenue

Yes

80510

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-ธนาคาร

Revenue

No

80520

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-การชำระเงินธนาคาร

Revenue

No

80530

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-การรับชำระเงิน

Revenue

No

80540

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-การชำระหนี้

Revenue

No

80700

กำไรจากการขายหุ้นทุน

Revenue

No

80800

กำไรจากการขายทรัพย์สิน

Revenue

No

80850

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการขายอื่น

Revenue

No

80900

รายได้อื่น ๆ

Revenue

No

82

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

Expense

Yes

82100

ดอกเบี้ยจ่าย

Expense

No

82200

ดอกเบี้ยจ่าย-เงินกู้

Expense

No

825

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

Expense

Yes

82510

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน-ธนาคาร

Expense

No

82520

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน-การชำระเงินธนาคาร

Expense

No

82530

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน-การรับ-จ่ายเงิน

Expense

No

82540

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน-การชำระหนี้

Expense

No

82550

ส่วนต่างจากการปรับปรุงทางบัญชี(อัตราแลกเปลี่ยน)

Expense

No

82700

ขาดทุนจากการขายหุ้นทุน

Expense

No

82800

ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน

Expense

No

82900

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

Expense

No

89

Income Tax & Summary

Expense

Yes

89100

Federal Income Tax

Expense

No

89200

State Income Tax

Expense

No

89300

ภาษีท้องถิ่น

Expense

No

89900

ภาษีเงินได้สะสม

Expense

No

91

Costing

Memo

Yes

911

Profit Center Costing Distribution

Memo

No

912

Project Costing Distribution

Memo

No

95

Commitment Accounting

Memo

Yes

951

PO Encumbrance

Memo

No

952

PO Commitment

Memo

No

955

SO Future Revenue

Memo

No

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2009 เวลา 16:29 น. )  

You are here: Home Products Knowledge Base ตัวอย่างผังบัญชีของ Saeree ERP